Month: January 2020

แจ้งเปลี่ยนค่าสมัครสมาชิก

เรียนสมาชิก Powerbet365 ทุกท่านค่ะ

Powerbet365 ได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสมัครสมาชิก ค่าสมัคร 300 บาท (รับเครดิต 300 บาท) ค่ะ

เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

Scroll to top